Nedobrovolná dražba několika zabavených automobilů

Nedobrovolná dražba několika zabavených automobilů

Seznam dražených automobilů

Automobil tov. zn. HUMMER 6.1i H2

výrobní číslo VIN 5GRGN23U23H100132

rok výroby 2005,

č.TP BG 010325,

barva žlutá

Vyvolávací cena: 205.000Kč

Odhadní cena: 615.000 Kč

 

Automobil tov. zn. Mercedes Benz S 320L

výrobní číslo VIN WDB1400331A217002

rok výroby 1996.,

č.TP AN 204665,

barva šedá metalíza

Vyvolávací cena:  15.000Kč

Odhadní cena: 45.000 Kč

 

Motocykl Halley Davidson

FLHTCUI Ultra Clasic, SPZ 2A 0794,

výrobní číslo VIN 5HD1FCW184Y629329

rok výroby 2004,

č.TP BF 729458

barva šedo,černá

Vyvolávací cena:  89.000Kč

Odhadní cena: 267.000 Kč

 

Popis dražených automobilů:

Dražené věci je možné si prohlédnout 30 minut před začátkem dražby v místě konání dražby.

Složení dražební jistoty nevyžaduje.

Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáži-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.

 

Výše ceny vydražených automobilů není omezena ustanoveními cenových předpisů.

Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné podání a nebylo-li učiněno vyšší přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé jinak, exekutor losem, komu má příklep udělit.

Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání, nepřesahují-li částku stanovenou jako nejvyšší

možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu (dále jen “limit”), ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražebního jednání. Platbu je nutné provést na místě v hotovosti. Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující limit musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak soud nařídí opětovnou dražbu.

Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo

souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci. Dražba se končí, jakmile dosažený výtěžek stačí k uspokojení oprávněných. Povinný, jeho zástupce, manželka povinného, soudci, exekutor, zaměstnanci soudů a zaměstnanci exekutora nesmějí dražit.

 

Tato dražba automobilů již proběhla a není aktuální, další nabídky naleznete zde

 

Dražby aut