Co je to nedobrovolná dražba automobilu?

Nedobrovolná dražba (například automobilu nebo jiného movitého nebo nemovitého předmětu) je efektivní prostředek k vymožení dluhu dlužníka.

Definice podle zákona:

Nedobrovolné dražby konané dle zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění jsou významným prostředkem vymahatelnosti práva. Nedobrovolnou dražbou se rozumí veřejná dražba, která se provádí proti vůli vlastníka věci nebo jiného předmětu dražby uvedeného v ustanovení § 36 odst. 4 zákona o veřejných dražbách za účelem uspokojení pohledávky zástavního věřitele nebo jiného dražebního věřitele uvedeného v ustanovení § 36 odst. 3 zákona o veřejných dražbách.

Převedeno do normální řeči, znamená nedobrovolná dražba zpeněžení majetku osob nebo firem, které dluží většinou peníze věřitelům. Dražba se koná na návrh jak fyzické tak právnické osoby. Dražba se může konat pouze, pokud je pohledávka za dlužníkem přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, vykonatelným rozhodčím nálezem nebo vykonatelným notářským zápisem, nebo vykonatelným exekutorským zápisem.

Zabavené dražené věci musí dražebník nechat ocenit znaleckým posudkem. Dražbu, průběh i popis dražené věci vždy popisuje dražební vyhláška. Pokud v dražební vyhlášce nenaleznete potřebné informace, které vás zajímají, neváhejte se obrátit na dražebníka, tedy většinou soudního exekutora. Dražebník je povinen vám poskytnout veškeré relevantní informace.

Před každou dražbou je vám umožněné, si dražený automobil prohlédnout. Tato informace o prohlídce je napsaná v dražební vyhlášce.

Jaká je vyvolávací cena?

Vyvolávací ceny u dražených automobilů, většinou začínají na 1/3 ceny z ceny odhadní. Nicméně si vždy tyto ceny kontrolujte a sledujte reálné ceny na trhu automobilů. Pro zjištění reálné ceny vozidla si otevřete jakýkoliv inzertní server s automobily, zadejte stejné parametry, jako má dražené vozidlo a první tři nalezené vozy, srovnané podle ceny, zprůměrujte a tak zjistíte reálnou hodnotu draženého vozidla.

Tímto samozřejmě neříkáme, že odhadní ceny jsou špatné, ba naopak, odhady jsou vždy přesné, ale může se stát, že doba kdy byla cena odhadována, je třeba rok od dražby automobilu. Tímto dojde ke zkreslení ceny, proto si odhadní cenu vždy prověřujte.

Dražby aut